Enter Title

የፍቺ ምዝገባ

  • ፍቺው በተፋቺዎቹ የጋራ ወይም ከተፋቺዎች በአንዱ መደበኛ መኖሪያ ቦታ በሚገኝ       ፍርድ ቤት የተፈጸመ መሆን አለበት፣
  • የፍቺ ምዝገባ በአዋጁ አንቀጽ 36 ስር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ሁለቱ ተፋቺዎች አብሮ ይኖሩበት በነበረው መደበኛ መኖሪያ ቦታ በሚገኝ የአስተዳደር ጽህፈት ቤት መሆን አለበት፣
  • የፍቺ አስመዝጋቢ ሆነው የሚቀርቡት ተፋቺዎች በጋራ ወይም ከተፋቺዎች አንዱ ወይም የተፋቺዎች ህጋዊ ወኪል መሆን አለበት፣

ለአገልግሎቱ የሚያስፈልጉ መረጃዎች

  • ፍቺው በፍርድ ቤት የተከናወነ መሆኑን የሚገልፅ የፍርድ ቤት ውሳኔ ግልባጭ መቅረብ አለበት፡፡
  • ተፋቺዎች ፍቺውን ለማስመዝገብ ሲመጡ ጊዜው ያላለፈበት የነዋሪነት ወይም ብሔራዊ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ማቅረብ አለባቸው፣
  • ፍቺው የሚመዘገበው በወኪል ከሆነ ልዩ ውክልና ማስረጃ መቅረብ አለበት፡፡
  • ቀደም ሲል የጋብቻ ምስክር ወረቀት የተሰጠ እንደሆነ የጋብቻ ምስክር ወረቀት መመለስ አለበት፣
  • ዘግይተውና ጊዜ አሳልፈው ለሚቀርቡ ተመዝጋቢዎች በእስር ወይም በህመም ወይም በመሳሰሉት የቆዩ ከሆነ ከሚመለከተው አካል ማስረጃ